Категория

Производител

Модел / име на продукт

доставка от 5 лв.
до 7 лв. за страната!

според стойността на пратката

087 7797773

телефон за заявки и въпроси

Общи условия

 

Уважаеми Клиенти,

моля запознайте се с изложените по-долу  Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги чрез сайта www.gsmonline.bg.  Ако сте съгласен/а с тях, отбележете съгласието си в полето „Приемам Общите условия” и натиснете бутона „ЗАЯВКА”. С това декларирате, че сте запознати с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

 

Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия www.gsmonline.bg(Общи условия)

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за ползване на сайта за електронна търговия www.gsmonline.bg (ОУ) между АЛ Маркет ДЗЗД , от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.gsmonline.bg. стоки, както и условията за ползване на другите услуги, предоставяни чрез уебсайта www.gsmonline.bg.

 

ПРЕАМБЮЛ

 

            С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ  АЛ Маркет ДЗЗД  с ЕИК  176715218, адрес на електронна поща gsmonline@gsmonline.bg, наричано за краткост АЛ Маркет ДЗЗД  предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние по смисъла на чл.48 от ЗЗП, посредством поддържания от него уебсайт за електронна търговия www.gsmonline.bg,

 

И

            С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ Клиентът е дееспособно и пълнолетно физическо лице, непоставено под запрещение или юридическо лице, което желае да придобие стоки или ползва услуги, изложени в сайта за електронна търговия www.gsmonline.bg, което се е съгласило с настоящите Общи условия,

 

            ВЪЗ ОСНОВА НА ТОВА, страните се споразумяха да приемат за валидни в отношенията си настоящите Общи Условия (ОУ)

 

ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1.(1).АЛ Маркет ДЗЗД  предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.gsmonline.bg стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени в www.gsmonline.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на стоки.

(2). АЛ Маркет ДЗЗД  предоставя и комплекс от ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта www.gsmonline.bg.

(3). Доколкото предоставяните от АЛ Маркет ДЗЗД  услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от АЛ Маркет ДЗЗД

 

ЗАЯВКА

 

Чл. 2.(1). За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.gsmonline.bg стоки, Клиентът попълва съответната електронна форма (форма за заявка), достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на www.gsmonline.bg.и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, по начина, описан в чл. 3, ал. 1.

(2). При попълване на форма заявка по ал. 1, Клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от формата заявка на АЛ Маркет ДЗЗД  данни. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на ЗАЯВКА, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно с изпращане на E-mail до АЛ Маркет ДЗЗД  . Попълването на валидни данни се изисква с оглед приемането и потвърждаването на поръчката от оператор (в случаите на плащане чрез наложен платеж) и извършването на коректна доставка до адреса, който Клиентът е посочил.

Продуктите се доставят на посочения от вас адрес за доставка, с наложен платеж/ стоките се  заплащат в момента на тяхното получаване ,на куриера/ чрез куриерска фирма . За София и областните градове поръчките се доставят обикновено на следващия работен ден,освен ако не възникнат обстоятелства, независещи от Gsmonline.bg . За останалите дестинации доставката е в срок до 3 работни дни, в зависимост от графика за посещения на куриерска фирма . Стойността на пратката се заплаща на куриера. Доставки се извършват в работни дни между 9:00 и 18:00 часа.

Поръчки направени до 16:00 часа в работен ден и до 11:00 часа в събота се обработват същия ден.

Поръчки направени след 16:00 часа в работен ден,след 11:00 часа в събота и през празнични и почивни дни се обработват на следващия работен ден.

Цени за доставка :

За пратки до       250 лв. – 5 лв.

За пратки над    250 лв. – 7лв.

 

(3). В случай, че Клиент на www.gsmonline.bg предостави неверни данни, невярна самоличност или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни в срока по предходната алинея, АЛ Маркет ДЗЗД  има право да откаже направена поръчка чрез уеб сайта, както и да спре незабавно и без предизвестие поддържането на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

(4). Преди извършване на изявлението по чл. 3, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в форма заявка по ал. 1 информация.

Съгласие с Общите условия

Чл. 3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес  http://gsmonline.bg/?page_id=32 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

Чл. 4. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.gsmonline.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 5.(1). Договорът за ползване на интернет сайта  www.gsmonline.bg се счита за сключен и поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

(2). След сключване на договора АЛ Маркет ДЗЗД  незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3, като изпраща съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което освен данните, попълнени от клиента съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с АЛ Маркет ДЗЗД.

(3). Клиента, в качеството си на потребител по смисъла на § 13, т.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му съгласно изискванията на чл.55 от ЗЗП и при съблюдаване изискванията на чл.18 ал. 3 за това. Изявлението за отказ следва да бъде направено лично от Клиента пред  АЛ Маркет ДЗЗД  на телефон:0877797773 или на e-mail : sales@gsmonline.bg

(4). При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Промени в Общите условия

            Чл. 6.(1). Доколкото предлаганите чрез www.gsmonline.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от АЛ Маркет ДЗЗД .

            (2). При извършване на промени в Общите условия, АЛ Маркет ДЗЗД   се задължава да ги публикува на видно място в www.gsmonline.bg.

            Чл. 7.(1). Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на АЛ Маркет ДЗЗД .

            Чл. 8.(1). АЛ Маркет ДЗЗД  публикува в www.gsmonline.bg описание на основните характеристики на всяка стока, крайната продажна цена, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 и условията и начина за упражняването му.

(2). АЛ Маркет ДЗЗД  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 

ГАРАНЦИЯ НА СТОКИТЕ/РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл.9.(1). Предлаганите в www.gsmonline.bg стоки, освен съответните инструкции за употреба (ползване), окомплектовка и поддържане на български език, са снабдени с гаранционни карти, съдържащи условията и срока на търговската гаранция на стоките, както и всяка друга необходима и изискуема документация и/или информация, съгласно българското законодателство и в частност на Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, подзаконовите нормативни актове и правилата на търговия.

            (2). В случай на дефект или повреда на закупената стока в срока на гаранцията, Клиентът има право да предяви за това рекламация, на указаните за това в гаранционната карта адреси, при условията и съгласно изискванията на ЗЗП.

(3) За избягване на всякакво съмнение, АЛ Маркет ДЗЗД   уточнява, че правото на отказ по чл.55 от ЗЗП може да се осъществи единствено на посочените в чл.5, ал.3 начини.

 

Чл. 10. Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.gsmonline.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 11 начин.

 

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 

Чл. 11.(1). Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.gsmonline.bg стоки.

            (2). Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на бутона „Купи продукта”, обозначен срещу съответна стока;

• избиране на бутон „поръчай с наложен платеж”

• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);

• повторно потвърждение на заявката от бутона „Потвърждаване”.

(3). Заявката за покупка на стока от www.gsmonline.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърждаване”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

(4). При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за АЛ Маркет ДЗЗД  не възниква задължение за нейното изпълнение.

(5). Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

 

(6). Всички цени са без ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. gsmonline.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените gsmonline.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. gsmonline.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

При покупка на изплащане се добавя такса от 15 лв. за обработка на документи

Потвърждаване получаването на заявката

Чл. 12.(1). Заявка за покупка се приема от АЛ Маркет ДЗЗД  чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:

а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на АЛ Маркет ДЗЗД  (включително адрес на електронна поща)

б. информация за основните характеристики на заявената стока (марка и модел);

в. заявените за покупка количества;

г. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;

д. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;

е. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

ж. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.

(2). При липса на възможност за изпълнение на задълженията на АЛ Маркет ДЗЗД , поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1 АЛ Маркет ДЗЗД  уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Чл. 13.(1). Всички цени в www.gsmonline.bg са обявени в български левове.

(2). Указаните в www.gsmonline.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

            (3). Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в потвърждението и по електронен път.

 

ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 14.(1). Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а. чрез наложен платеж при доставка с куриерска ф-ма.

– Цената на транспортната услуга договорена от АЛ Маркет ДЗЗД  за клиентите на електронния магазин е както следва :

за продукти на обща стойност от 0лв. до 250 лв. фиксирана цена от 5лв. за доставка ;

за продукти на обща стойност от 251лв. до 3000лв. фиксирана цена от 7лв. за доставка.

(2). Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:

а. в случаите по ал. 1,  – в момента на доставката;

 

Доставка

Чл. 15.(1). Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка:

а. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката-за гр. София;

б. в срок до 3 работни дни от потвърждаване валидността на заявката-за територията на Република България;

 

(2). Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

 

Чл. 16.(1). Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

(2). При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.При получаване на пратката клиентът е задължен да отвори пред куриера доставчик пакета и да потвърди съдържанието на пратката. В случай, че подобна проверка не е осъществена, клиентът губи правото си на рекламация по отношение целостта и съдържанието на пратката.

(3). В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АЛ Маркет ДЗЗД  има ангажимента да осъществи втора доставка на същия адрес в рамките на следващия работен ден. В случай, че и след втората доставка Клиентът не може да бъде намерен на посочения адрес, той има възможността да получи пратката си от най-близкия офис на куриерската фирма доставчик в рамките на следващите 3 работни дни.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

Чл. 17.(1). Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед пред куриера, доставил пратката;

б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена и това е установено при проверка на пратката непосредствено пред куриера;

в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или

г. не е спазен срокът за доставка.

(2). След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането/замяната й при съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата и е съществувал при доставката чрез рекламирането на стоката в офиса на АЛ Маркет ДЗЗД  и след като повредата/недостатъка бъдат установени със съответния сервизен протокол .

            (3). За да упражни правото си по чл. 5, ал. 3/чл.55 от ЗЗП Клиентът е длъжен:

1)     да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й до връщането и.

2)     да не е употребявал стоката

3)     да заяви такова желание лично на e-mail: sales@gsmonline.bg

4)     (4). АЛ Маркет ДЗЗД  възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 5, или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член,като транспортните разходи са за сметка на клиента.

(5) С приемане на стоката от Клиента се счита, че хипотезите заложени в алинея 1 от настоящия член не са на лице и свързаните с това права се преклудират.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 18.(1). АЛ Маркет ДЗЗД  се задължава:

а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

б. да достави в срок заявената стока;

в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

(2). АЛ Маркет ДЗЗД има право

а. да инсталира върху компютрите на Клиента текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;

б. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни послания за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни послания, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АЛ Маркет ДЗЗД, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни послания в клиентския профил на Клиента;

в. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(3). АЛ Маркет ДЗЗД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.gsmonline.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. АЛ Маркет ДЗЗД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на АЛ Маркет ДЗЗД.

Чл. 19.(1). АЛ Маркет ДЗЗД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез www.gsmonline.bg.

(2). АЛ Маркет ДЗЗД  има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до и/или да премахва мнения, коментари, изображения и други материали, публикувани в www.gsmonline.bg от Клиента, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез www.gsmonline.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Чл. 20.(1). АЛ Маркет ДЗЗД ” полага грижа информацията в www.gsmonline.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. АЛ Маркет ДЗЗД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че АЛ Маркет ДЗЗДне отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от АЛ Маркет ДЗЗД умишлено или при проявена груба небрежност.

(2). АЛ Маркет ДЗЗД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.gsmonline.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на АЛ Маркет ДЗЗД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

(3). “АЛ Маркет ДЗЗД не гарантира, че достъпът до www.gsmonline.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на АЛ Маркет ДЗЗД.

(4). Тъй като АЛ Маркет ДЗЗД е доставчик по смисъла на чл.48 ал.2 от ЗЗП, отговаря за качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки съобразно ЗЗП

(5). АЛ Маркет ДЗЗД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.gsmonline.bg.

(6). АЛ Маркет ДЗЗД не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.gsmonline.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни послания, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на www.gsmonline.bg при публикуване на мнения, коментари и изображения на Клиенти. АЛ Маркет ДЗЗД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. АЛ Маркет ДЗЗД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

(7).АЛ Маркет ДЗЗД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва www.gsmonline.bg.

(8). Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, АЛ Маркет ДЗЗД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата „Търсене“ информация.

(9). АЛ Маркет ДЗЗД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.gsmonline.bg.

Чл. 21.(1). Клиентът се задължава:

а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

г. да получи стоката;

д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(2). Клиентът има право на:

а. достъп в режим онлайн до www.gsmonline.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от АЛ Маркет ДЗЗД. За да подава валидни заявки за стоки.

(3). Клиентът се задължава при ползване на www.gsmonline.bg:

а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;

в. да уведомява незабавно АЛ Маркет ДЗЗД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.gsmonline.bg;

г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват www.gsmonline.bg, както и да не използва www.gsmonline.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите .

д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.gsmonline.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

е. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

ж. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(4). При публикуване на мнения, коментари, изображения и видео файлове съгласно чл. 10 Клиентът се задължава да не разполага на сървъра, ползван от АЛ Маркет ДЗЗД , да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица, включително чрез публикуване на електронни препратки към съответни сайтове или ресурси, информация, данни, текст, файлове, фотографии, графики, съобщения, както и всякакви други материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от АЛ Маркет ДЗЗД;

д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;

е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(5). При неспазване на задълженията по ал. 3 и 4 АЛ Маркет ДЗЗД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни от Клиента на Интернет страниците на www.gsmonline.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по ал. 3 и 4 от страна на Клиента. В тези случаи, АЛ Маркет ДЗЗД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Лични данни

Чл. 22.(1). АЛ Маркет ДЗЗД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез www.gsmonline.bg – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

АЛ Маркет ДЗЗД” има ангажимент да опазва данни и да не ги предоставя на трети лица (адреси и т.н.)

(2). В формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, АЛ Маркет ДЗЗД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3). Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай АЛ Маркет ДЗЗД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 23.(1). АЛ Маркет ДЗЗД  събира и използва информацията по чл. 22 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.

(2). С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АЛ Маркет ДЗЗД на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

(3). С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до АЛ Маркет ДЗЗД на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

Чл. 24. АЛ Маркет ДЗЗД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

А. е получил изричното съгласие на Клиента

Б. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

С. в други предвидени в закона случаи.

Чл. 25.(1). Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.gsmonline.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на АЛ Маркет ДЗЗД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на АЛ Маркет ДЗЗД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2). Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е АЛ Маркет ДЗЗД или трето лице.

Чл. 29.(1). Клиентът е единствено отговорен за законността на всяко мнение, коментар или файл с изображения по чл. 10, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на уебсайта www.gsmonline.bg, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Прекратяване

Чл. 30. В случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Решаване на спорове

Чл. 31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град Варна.

Чл. 32. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 20.05.2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

към началото